Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NGHIÊN CỨU: “ĐÁNH GIÁ NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NGHIÊN CỨU: “ĐÁNH GIÁ NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

GFDC có nhu cầu tuyển dụng 03 chuyên gia phản biện độc lập là rà soát Dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia...
Tuyển dụng chuyên gia truyền thông viết bài và quản trị website

Tuyển dụng chuyên gia truyền thông viết bài và quản trị website

Tuyển dụng chuyên gia truyền thông viết bài và quản trị website
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN

Nằm trong khuôn khổ hoạt động thuộc Kết quả 1.2 của Dự án, GFCD là đơn vị tư vấn về kỹ thuật, triển khai thực hiện, phối hợp với SDRC và LIGHT, để triển khai thực hiện hoạt động 1.2.9 – Xây dựng...
TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN VÀ CƠ HỘI THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO VỆ QUYỀN CHO LAO ĐỘNG NỮ TRONG DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU TR

TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN VÀ CƠ HỘI THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO VỆ QUYỀN CHO LAO ĐỘNG NỮ TRONG DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU TR

GFCD mong muốn tuyển dụng 02 chuyên gia nghiên cứu sáng kiến và cơ hội thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về đảm bảo bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho lao động nữ trong doanh nghiệp –...
TUYỂN DỤNGĐỒNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNGĐỒNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

Để thực hiện hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để lồng ghép giới vào các hoạt động của công nhân tại các khu vực mà dự án triển khai. GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 đồng giảng viên cho các khóa hướng dẫn và...
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

Để thực hiện hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để lồng ghép giới vào các hoạt động của công nhân tại các khu vực mà dự án triển khai. GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 giảng viên cho các khóa hướng dẫn và...
Tuyển dụng Tư vấn xây dựng khuyến nghị nghiên cứu  phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19

Tuyển dụng Tư vấn xây dựng khuyến nghị nghiên cứu phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn xây dựng khuyến nghị nghiên cứu phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19
Tuyển dụng  03 Khách mời chia sẻ kinh nghiệm của các bên liên quan đến nhu cầu tiếp cận an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức

Tuyển dụng 03 Khách mời chia sẻ kinh nghiệm của các bên liên quan đến nhu cầu tiếp cận an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 03 Khách mời chia sẻ kinh nghiệm của các bên liên quan đến nhu cầu tiếp cận an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức
Tuyển dụng thư ký hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Vi

Tuyển dụng thư ký hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Vi

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 thư ký hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính...
TUYỀN DỤNG TƯ VÂN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thứ

TUYỀN DỤNG TƯ VÂN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thứ

GFCD có mong muốn tuyển dụng 01 tư vấn điều hành hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức”

Đối tác của chúng tôi