TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN

Nằm trong khuôn khổ hoạt động thuộc Kết quả 1.2 của Dự án, GFCD là đơn vị tư vấn về kỹ thuật, triển khai thực hiện, phối hợp với SDRC và LIGHT, để triển khai thực hiện hoạt động 1.2.9 – Xây dựng hướng dẫn lồng ghép giới trong thành lập và duy trì hoạt động của nhóm công nhân

Với sự tài trợ của Oxfam, Dự án “Nối dài tương lai – góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” đang được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net). Mục tiêu chung của dự án đó là đảm bảo người di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi cả về kinh tế và xã hội từ cải thiện chính sách và thực hành về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, mức lương và các lợi ích khác, cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ an sinh xã hội

Nằm trong khuôn khổ hoạt động thuộc Kết quả 1.2 của Dự án, GFCD là đơn vị tư vấn về kỹ thuật, triển khai thực hiện, phối hợp với SDRC và LIGHT, để triển khai thực hiện hoạt động 1.2.9 – Xây dựng hướng dẫn lồng ghép giới trong thành lập và duy trì hoạt động của nhóm công nhân

Mục đích của hoạt động này là xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong thành lập và duy trì hoạt động của nhóm công nhân. Và cung cấp hướng dẫn lồng ghép giới cho các tổ chức xã hội dân sự để giúp các tổ chức và các trưởng nhóm của người lao động có thể thực hiện lồng ghép giới trong quá trình làm việc của họ.

Để triển khai hoạt động này, GFCD và Mnet có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên gia xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong thành lập và duy trì hoạt động của nhóm công nhân

TOR CHUYÊN GIA

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi