TUYỂN TƯ VẤN KHÓA PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI VÀ BẮT NẠT TRONG TRƯỜNG HỌC

GFCD mong muốn tuyển 1 tư vấn cho chủ đề Phòng chống bạo lực giới và bắt nạt trực tuyến cho phụ huynh nòng cốt tại ba trường tham gia dự án. , mỗi khóa 01 ngày.

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) là một tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập vào ngày 29 tháng 11 năm 2012 và được cấp phép hoạt động bởi Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội số 45/2012/ĐK-KH-CN. Lĩnh vực hoạt động chính của GFCD bao gồm thực hiện các nghiên cứu và can thiệp về bình đẳng giới; thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực về bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ; các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề của phụ nữ và trẻ em.

Năm 2023, GFCD được Tổ chức Adoptioncentrum Thụy Điển (viết tắt là ACS) tài trợ thực hiện Dự án “Tăng cường hợp tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại các trường THCS ở Hà Nội” – Dự án được phê duyệt bởi UBND thành phố Hà Nội theo quyết định số 4658/QĐ-UBND ngày 15 tháng 09 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt.  Mục tiêu Chung của dự án nhằm: Tăng cường sự hợp tác của các bên gồm nhà tường, phụ huynh, học sinh và các tổ chức xã hội nhằm chấm dứt mọi hình thức xâm hại và lạo lực trẻ em tại trường học. Trong đó dự án hướng tới mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực cho giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc phòng chống bạo lực giới trong các trường trung học cơ sở tại Hà Nội

Nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động năm thứ nhất, Dự án sẽ tiến hành 03 khóa tập huấn, mỗi khóa 01 ngày về chủ đề “Phòng chống bạo lực giới và bắt nạt trực tuyến” cho phụ huynh nòng cốt tại ba trường tham gia dự án. Để có thể thực hiện hiệu quả này, Dự án tiến hành chọn 01 chuyên gia đào tạo 03 khóa cho phụ huynh nòng cốt của 03 trường dự án. Các phần tiếp theo của bản điều khoản tham chiếu sẽ mô tả rõ hơn về yêu cầu của khóa tập huấn, tiêu chuẩn lựa chọn giảng viên và một số thông tin quan trọng liên quan đến việc tổ chức khóa tập huấn này

Xem chi tiết trong TOR dưới đây

TOR khóa tập huấn 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi