TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ GIỚI, PHÂN TÍCH GIỚI VÀ LỒNG GHÉP GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ (KHÓA CƠ BẢN)

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ GIỚI, PHÂN TÍCH GIỚI VÀ LỒNG GHÉP GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ (KHÓA CƠ BẢN)

Vào ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2023 GFCD đã tổ chức 1 khóa tập huấn về giới và phan tích giới (Khóa cơ bản) dành cho cán bộ hội phụ nữ xã tại huyện...

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

CHÍNH SÁCH TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

CHÍNH SÁCH TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TỰ DO VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ GẶP KHÓ KHĂN DO COVID 19

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TỰ DO VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ GẶP KHÓ KHĂN DO COVID 19

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

CHÍNH SÁCH GIẢM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 68 NQ-CP

CHÍNH SÁCH GIẢM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 68 NQ-CP

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nahwmr hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao...

MỨC HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂNDO COVID 19

MỨC HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂNDO COVID 19

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

BA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG , NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BHXH TỪ NGÀY 01/7/2021 NGÀY 01/7/2021,

BA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG , NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BHXH TỪ NGÀY 01/7/2021 NGÀY 01/7/2021,

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HỘ KINH DOANH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HỘ KINH DOANH

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

CHÍNH SÁCH CHO VAY TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

CHÍNH SÁCH CHO VAY TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thanh niên vị thành niên được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đã trở thành...

Đối tác của chúng tôi