Tuyển dụng

TUYỂN TƯ VẤN KHÓA PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI VÀ BẮT NẠT TRONG TRƯỜNG HỌC

TUYỂN TƯ VẤN KHÓA PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI VÀ BẮT NẠT TRONG TRƯỜNG HỌC

GFCD mong muốn tuyển 1 tư vấn cho chủ đề Phòng chống bạo lực giới và bắt nạt trực tuyến cho phụ huynh nòng cốt tại ba trường tham gia dự án. , mỗi khóa 01 ngày.
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO QUỐC GIA TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO QUỐC GIA “KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO ĐẢN ĐIỀU KIỆN LÀM VI

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO QUỐC GIA TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO QUỐC GIA “KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO ĐẢN ĐIỀU KIỆN LÀM VI

GFCD cần tuyển dụng 01 tư vấn điều hành hội thảo quốc gia kinh nghiệm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo đản điều kiện làm việc cho lao động nữ tại doanh nghiệp
TUYỂN DỤNG DIỄN GIẢ ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CHIA SẺ VỀ ĐỘNG THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI HỘI THẢO

TUYỂN DỤNG DIỄN GIẢ ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CHIA SẺ VỀ ĐỘNG THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI HỘI THẢO

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 diễn giả đại diện doanh nghiệp chia sẻ về kinh nghiệm của doanh nghiệp dệt may trong thực hiện hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội và đảm bảo điều kiện làm việc cho...
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU CHIA SẺ BÀI TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO “ QUỐC GIA “KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO ĐẢN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO LAO

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU CHIA SẺ BÀI TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO “ QUỐC GIA “KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO ĐẢN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO LAO

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 2 chuyên gia nghiên cứu có chuyên môn và bài viết về thúc đẩy tránh nhiệm xã hội của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo đảm điều kiện làm việc cho lao động nữ trình...
TUYỂN DỤNG ĐỒNG ĐIỀU HÀNH CHO HỘI THẢO QUỐC GIA “KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO ĐẢN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI DOANH NGHIỆP”

TUYỂN DỤNG ĐỒNG ĐIỀU HÀNH CHO HỘI THẢO QUỐC GIA “KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO ĐẢN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI DOANH NGHIỆP”

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 1 đồng điều hành cho hội thảo quốc gia kinh nghiệm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo đản điều kiện làm việc cho lao động nữ tại doanh...
TUYỂN DỤNG 02 KHÁCH MỜI CHIA SẺ SÁNG KIẾN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP TẠI HỘI THẢO

TUYỂN DỤNG 02 KHÁCH MỜI CHIA SẺ SÁNG KIẾN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP TẠI HỘI THẢO

GFCD mong muốn mời 02 khách mời đại đại diện các tổ chức xã hội chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp trong cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ quyền lợi cho người lao...
TUYỂN DỤNG TỰ VẤN  ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO “CHIA SẺ SÁNG KIẾN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO

TUYỂN DỤNG TỰ VẤN ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO “CHIA SẺ SÁNG KIẾN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 tư vấn điều hành hội thảo chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp của các tổ chức xã hội trong cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ quyền lợi...
TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỘI THẢO

TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỘI THẢO

Để chuẩn bị cho hội thảo Hỗ trợ lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Thực trạng và giải pháp , GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 đơn vị cung cấp dịch vụ hội thảo
Tuyển dụng đơn vị thiết kế và in ấn Sổ tay dành cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng đơn vị thiết kế và in ấn Sổ tay dành cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

GFCD cần tuyển một nhà cung cấp thực hiện thiết kế và in ấn sản phẩm " Sổ tay dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" nhằm thực hiện mục tiêu của dự án
Tuyển dụng chuyên gia xây dựng khuyến nghị báo cáo nghiên cứu Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao độn

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng khuyến nghị báo cáo nghiên cứu Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao độn

GFCD có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia xây dựng khuyến nghị báo cáo Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động...

Đối tác của chúng tôi