TUYỂN DỤNG TỰ VẤN ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO “CHIA SẺ SÁNG KIẾN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 tư vấn điều hành hội thảo chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp của các tổ chức xã hội trong cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp

Với sự tài trợ của Oxfam, Dự án “Nối dài tương lai – góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” đang được Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) triển khai thực hiện tại Hải Phòng à Thành phố Hồ Chí Minh. Có 03 tổ chức là thành viên Mnet đang thực hiện các hoạt động của Dự án này bao gồm: Viện phát triển cộng đồng ánh Sáng (LIGHT), Trung tâm Công tác xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC) và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD). Dự án được thực hiện trong thời gian 02 năm từ tháng 4/2021 đến tháng 3 năm 2023.

Nằm trong khuôn hoạt động thuộc Kết quả 3 của Dự án, do GFCD chịu trách nhiệm triển khai thực hiện hoạt động (hoạt động 3.1.1.2.1). GFCD dự kiến phối với các đối tác địa phương là sở lao động, tổng liên đoàn lao động và các tổ chức trong mạng lưới Mnet để tổ chức hội thảo/tọa đàm cấp địa phương về “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp của các tổ chức xã hội trong cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp”. Hội thảo dự kiến được tổ chức trực tiếp tại Thành phố Hà Nội 

Để hỗ trợ điều hành hôi thảo này, GFCD đơn vị chủ trì mong muốn tuyển chọn 01 người điều hành hội thảo tại Hội thảo về “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp của các tổ chức xã hội trong cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp

Xem chi tiết trong file dưới đây

TOR ĐIỀU HÀNH 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi