TUYỂN CHUYÊN GIA PHÁP LÝ THỰC HIỆN RÀ SOÁT CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUNG LUẬT PHÁP QUỐC GIA LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VÀ LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ.

GFCD mong muốn tuyển 1 chuyên gia pháp lý thực rà soát các bài học kinh nghiệm và khung luật pháp quốc gia liên quan đến lao động giúp việc gia đình và lao động làm việc tại nhà.

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) là một tổ chức khoa học- công nghệ, được cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số C-45/2012/ĐK-KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 11 năm 2012 (cấp lần đầu). Mối quan tâm chính của GFCD đó là thực hiện các sáng kiến nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em trong gia đình và cộng đồng.

Trong năm 2024, GFCD hợp tác với Mạng lưới Người lao động làm việc tại nhà khu vực Đông Nam Á (HNSE) thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn rà soát khung luật pháp chính sách và bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế liên quan đến người lao động làm việc tại nhà và lao động giúp việc gia đình. Theo kế hoạch hoạt động (Hoạt động 1), GFCD thực hiện nghiên cứu rà soát các qui định luật pháp và các bài học kinh nghiệm hỗ trợ cho lao động làm việc tại nhà và lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam và quốc tế. Mục đích của việc rà soát nhằm phân tích những điểm mạnh và khoảng trống trong Khung luật pháp chính sách và thu lượm những bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế và đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và các giải pháp can thiệp đối với người lao động làm việc tại nhà và lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam hiện nay. 

Để thực hiện việc rà soát, GFCD tuyển 01 chuyên gia pháp lý hỗ trợ rà soát các bài học kinh nghiệm và khung luật pháp quốc tế có liên quan đến người lao động làm việc tại nhà và lao động giúp việc gia đình. 

Chi tiết xem trong TOR dưới đây

TOR_CHUYÊN GIA PHÁP LÝ

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi