TUYỂN DỤNG DIỄN GIẢ ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CHIA SẺ VỀ ĐỘNG THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI HỘI THẢO

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 diễn giả đại diện doanh nghiệp chia sẻ về kinh nghiệm của doanh nghiệp dệt may trong thực hiện hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội và đảm bảo điều kiện làm việc cho lao động nữ tại hội thảo

Với sự tài trợ của Oxfam, Dự án “Nối dài tương lai – góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” đang được Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) triển khai thực hiện tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Có 03 tổ chức là thành viên Mnet đang thực hiện các hoạt động của Dự án này bao gồm: Viện phát triển cộng đồng ánh Sáng (LIGHT), Trung tâm Công tác xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC) và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD). Dự án được thực hiện trong thời gian 02 năm từ tháng 4/2021 đến tháng 3 năm 2023.

Nằm trong khuôn hoạt động thuộc Kết quả 3 của Dự án, do GFCD chịu trách nhiệm triển khai thực hiện hoạt động (hoạt động 3.1.2.2.2). GFCD dự kiến phối với các đối tác quốc gia là bộ lao động, tổng liên đoàn lao động và các tổ chức trong mạng lưới Mnet để tổ chức hội thảo/tọa đàm cấp quốc gia về “Kinh nghiệm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo đảm điều kiện làm việc cho lao động nữ tại doanh nghiệp”. Hội thảo dự kiến được tổ chức trực tiếp tại Thành phố Hà Nội

GFCD đơn vị chủ trì mong muốn mời mời 01 khách mời đại diện cho 01 doanh nghiệp tại Việt Nam chuẩn bị bài trình bày và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến Kinh nghiệm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo đảm điều kiện làm việc cho lao động nữ tại doanh nghiệp.

Chi tiết trong file đính kèm dưới đây 

TOR DIỄN GIẢ DOANH NGHIỆP

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi