TUYỂN DỤNG ĐỒNG ĐIỀU HÀNH CHO HỘI THẢO QUỐC GIA “KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO ĐẢN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI DOANH NGHIỆP”

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 1 đồng điều hành cho hội thảo quốc gia kinh nghiệm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo đản điều kiện làm việc cho lao động nữ tại doanh nghiệp”.

Với sự tài trợ của Oxfam, Dự án “Nối dài tương lai – góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” đang được Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) triển khai thực hiện tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Có 03 tổ chức là thành viên Mnet đang thực hiện các hoạt động của Dự án này bao gồm: Viện phát triển cộng đồng ánh Sáng (LIGHT), Trung tâm Công tác xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC) và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD). Dự án được thực hiện trong thời gian 02 năm từ tháng 4/2021 đến tháng 3 năm 2023.

Nằm trong khuôn hoạt động thuộc Kết quả 3 của Dự án, do GFCD chịu trách nhiệm triển khai thực hiện hoạt động (hoạt động 3.1.2.2.2). GFCD dự kiến phối với các đối tác quốc gia là bộ lao động, tổng liên đoàn lao động và các tổ chức trong mạng lưới Mnet để tổ chức hội thảo/tọa đàm cấp quốc gia về “Kinh nghiệm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo đảm điều kiện làm việc cho lao động nữ tại doanh nghiệp”. Hội thảo dự kiến được tổ chức trực tiếp tại Thành phố Hà Nội

Để hỗ trợ điều hành hôi thảo này, GFCD đơn vị chủ trì mong muốn tuyển chọn 01 người đồng điều hành hội thảo tại Hội thảo quốc gia về “Kinh nghiệm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo đảm điều kiện làm việc cho lao động nữ tại doanh nghiệp”.

Chi tiết xem trong TOR dưới đây 

 

TOR ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi