Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SAT LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SAT LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO LÃNH ĐẠO NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO LÃNH ĐẠO NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN LOPWS TUẬN HUẤN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO LÃNH ĐẠO NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN LOPWS TUẬN HUẤN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO LÃNH ĐẠO NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Tuyển dụng giảng viên lớp tập huấn kỹ năng đàm phán và vận động chính sách cho cán bộ, nhân viên các tổ chức xã hội dân sự
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TÀI LIỆU HÓA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TÀI LIỆU HÓA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

CHUYÊN GIA TÀI LIỆU HÓA BÀI HỌC KINH NGHIỆM
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU: “ĐÁNH GIÁ NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG LÀM VI

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU: “ĐÁNH GIÁ NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG LÀM VI

Với mong muốn đánh giá nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức,...
Tuyển dụng công ty truyền thông xây dựng phóng sự/phim truyền thông theo các chủ đề liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng công ty truyền thông xây dựng phóng sự/phim truyền thông theo các chủ đề liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng công ty truyền thông xây dựng phóng sự/phim truyền thông theo các chủ đề liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thông báo Tuyển dụng cán bộ làm bán thời gian quản trị website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại

Thông báo Tuyển dụng cán bộ làm bán thời gian quản trị website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại

Tuyển dụng cán bộ làm bán thời gian quản trị website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại

Đối tác của chúng tôi