Tuyển dụng

Tuyển dụng phiên dịch viên tại hội thảo Quốc tế :

Tuyển dụng phiên dịch viên tại hội thảo Quốc tế :

Tuyển lựa phiên dịch viên tại Hội thảo quốc tế: "Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam"
Tuyển dụng chuyên gia hội thảo WIEGO

Tuyển dụng chuyên gia hội thảo WIEGO

Chuyên gia xây dựng tài liệu tại Hội thảo quốc tế: Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam

Đối tác của chúng tôi