TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO LÃNH ĐẠO NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

  1. 1.    Giới thiệu chung:

Với sự tài trợ của Oxfam, Dự án “Nối dài tương lai – góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” đang được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net). Mục tiêu chung của dự án đó là đảm bảo người di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi cả về kinh tế và xã hội từ cải thiện chính sách và thực hành về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, mức lương và các lợi ích khác, cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ an sinh xã hội.

Mục tiêu cụ thể của Dự án đó là:

  • Nâng cao năng lực của người lao động di cư, công đoàn và tổ chức xã hội để hỗ trợ cải thiện chính sách và triển khai thực hiện các vấn đề: tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc, thoả ước lao động tập thể.
  • Tăng sự cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh và xã hội của các chủ doanh nghiệp
  • Nâng cao năng lực của công đoàn, các tổ chức xã hội… trong quá trình tham gia hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện chính sách về điều kiện lao động và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động di cư trong nước và gia đình của họ.
  • Truyền thông, vận động nhằm cải thiện tiêu chuẩn lao động và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động di cư.

Nằm trong khuôn khổ Dự án, GFCD sẽ tổ chức thực hiện hoạt động 3.1.1, trong đó có 01 hoạt động là tập huấn kỹ năng đàm phán và vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo công nhân nòng cốt.  Hoạt động này góp phần đạt được kết quả 3 của dự án.

Mục đích chung của lớp tập huấn này nhằm nâng cao kỹ năng đàm phán và vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo công nhân nòng cốt để họ tổ chức được các hoạt động đối thoại và tiếp cận được các quyền lợi an sinh cho người lao động trong các nhóm mà họ đang điều hành.

Để triển khai hoạt động này, GFCD và Mnet có nhu cầu tuyển dụng 01 đồng giảng viên cho lớp tập huấn kỹ năng đàm phán và vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo công nhân 

Chi tiết trong TOR 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi