TUYỂN DỤNG TƯ VẤN NGHIÊN CỨU KHOẢNG TRỐNG TRONG CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI LƯƠNG TỐI THIỂU.

Dự án Nối dài tương lai - Tăng cường tiếng nói và cơ hội của lao động nhập cư ở Việt Nam” được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net). Mục tiêu chung của dự án đó là đảm bảo người di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi cả về kinh tế và xã hội từ cải thiện chính sách và thực hành về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, mức lương và các lợi ích khác, cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ an sinh xã hội.

Mục tiêu cụ thể của Dự án đó là:

  • Nâng cao năng lực của người lao động di cư, công đoàn và tổ chức xã hội để hỗ trợ cải thiện chính sách và triển khai thực hiện các vấn đề: tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc, thoả ước lao động tập thể.
  • Tăng sự cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh và xã hội của các chủ doanh nghiệp
  • Nâng cao năng lực của công đoàn, các tổ chức xã hội… trong quá trình tham gia hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện chính sách về điều kiện lao động và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động di cư trong nước và gia đình của họ.
  • Truyền thông, vận động nhằm cải thiện tiêu chuẩn lao động và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động di cư.

Trong khuôn khổ dự án này, GFCD - thành viên của Mnet sẽ thực hiện hoạt động nghiên cứu khung luật pháp chính sách về lương tối thiểu : khoảng trống trong chính sách và thực thi. 

Để thực hiện nghiên cứu này, GFCD/Mnet tuyển dụng: (1)  chuyên gia về quan hệ lao động và (2) chuyên gia về giới hỗ trợ GFCD/Mnet thực hiện nghiên cứu này. Nghiên cứu mong đợi sẽ cung cấp dữ liệu có chất lượng để xây dựng cung cấp đầu vào cho các cuôc hội thảo đối thoại chính sách về  thúc đẩy bình đẳng giới về lương tối thiểu cho người lao động tại doanh nghiệp.

Chi tiết xem trong TOR dưới đây

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi