TUYỂN DỤNG TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP GIỚI

Tuyển dung tư vấn xây dựng bô tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong tiêu chuẩn lao động và bảo trợ xã hội

  1. 1.     Giới thiệu chung

Với sự tài trợ của Oxfam, Dự án “Nối dài tương lai – góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” đang được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net). Mục tiêu chung của dự án đó là đảm bảo người di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi cả về kinh tế và xã hội từ cải thiện chính sách và thực hành về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, mức lương và các lợi ích khác, cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ an sinh xã hội.

Mục tiêu cụ thể của Dự án đó là:

  • Nâng cao năng lực của người lao động di cư, công đoàn và tổ chức xã hội để hỗ trợ cải thiện chính sách và triển khai thực hiện các vấn đề: tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc, thoả ước lao động tập thể.
  • Tăng sự cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh và xã hội của các chủ doanh nghiệp
  • Nâng cao năng lực của công đoàn, các tổ chức xã hội… trong quá trình tham gia hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện chính sách về điều kiện lao động và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động di cư trong nước và gia đình của họ.
  • Truyền thông, vận động nhằm cải thiện tiêu chuẩn lao động và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động di cư.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động thuộc Kết quả 1.2 của Dự án, GFCD là đơn vị tư vấn về kỹ thuật, triển khai thực hiện, phối hợp với SDRC và LIGHT, để triển khai thực hiện hoạt động 1.2.9 – Xây dựng hướng dẫn lồng ghép giới trong tiêu chuẩn lao động và bảo trợ xã hội.

Mục đích của hoạt động này là xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong áp dụng các tiêu chuẩn lao lộng và bảo trợ xã hội. Và cung cấp hướng dẫn lồng ghép giới cho các tổ chức xã hội dân sự để giúp các tổ chức và các trưởng nhóm của người lao động có thể thực hiện lồng ghép giới trong quá trình làm việc của họ.

Để triển khai hoạt động này, GFCD và Mnet có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên gia giới và phát triển xây dựng bộ tài liệu lồng ghép giới trong tiêu chuẩn lao động và bảo trợ xã hội.

Chi tiết xem tỏng TOR đính kèm

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi