Tuyển dụng 03 Khách mời chia sẻ kinh nghiệm của các bên liên quan đến nhu cầu tiếp cận an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 03 Khách mời chia sẻ kinh nghiệm của các bên liên quan đến nhu cầu tiếp cận an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) là tổ chức khoa học công nghệ, được cấp giấy chứng nhận khoa học công nghệ Số C45/2012-DK-KH&CN ngày 26/11/2012 (đăng ký lần đầu). GFCD được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ kinh phí thực hiện 02 Nghiên cứu gồm: (1) Đánh giá nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam và (2) Thu thập ý kiến và đánh giá sự hài lòng của người lao động tự do về Chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19 (theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/07/2021).

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, GFCD sẽ thực hiện hội thảo khoa học:Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức”. Mục đích của hội thảo nhằm chia sẻ một số phát hiện chính về nhu cầu và khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội của người lao động làm việc ở khu vực phi chính thức và trên cơ sở các phát hiện đưa ra khuyến nghị về tăng cường tiếp cận các chính sách an sinh xã hội cho người lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam. 

Đễ thực hiện hội thảo này, GFCD đơn vị chủ trì mong muốn mời 03 khách mời đại diện cho sở ban ngành, đơn vị nghiên cứu, và trường đại học chuẩn bị bài trình bày và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức. Đây là điều khoản tham chiếu dành cho khách mời tham gia chia sẻ tại hội thảo này. 

Xem chi tiết trong TOR dưới đây:

TOR_SPEAKER

 

 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi