Tuyển dụng chuyên gia xây dựng khuyến nghị báo cáo nghiên cứu Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao độn

GFCD có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia xây dựng khuyến nghị báo cáo Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động làm việc ở khu vực khi chính thức

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) là tổ chức khoa học công nghệ, được cấp giấy chứng nhận khoa học công nghệ Số C45/2012-DK-KH&CN ngày 26/11/2012 (đăng ký lần đầu). GFCD được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ kinh phí thực hiện 02 Nghiên cứu gồm: (1) Đánh giá nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam và (2) Thu thập ý kiến và đánh giá sự hài lòng của người lao động tự do về Chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19 (theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/07/2021).

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, GFCD đã thực hiện nghiên cứu  về nhu cầu tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức. Nghiên cứu đã đưa ra một số phát hiện chính về nhu cầu và khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội của người lao động làm việc ở khu vực phi chính thức và trên cơ sở các phát hiện đưa ra khuyến nghị về tăng cường tiếp cận các chính sách an sinh xã hội cho người lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam. 

Để xây dựng khuyến nghị của nghiên cứu này , GFCD đơn vị chủ trì mong muốn 01 chuyên gia  xây dựng khuyến nghị của nghiên cứu Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động làm việc ở khu vực khi chính thức . Đây là điều khoản tham chiếu dành cho chuyên gia  xây dựng khuyến nghị 

TOR_XÂY DỰNG KHUYẾN NGHỊ

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi