Tuyển dụng Tư vấn xây dựng khuyến nghị nghiên cứu phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn xây dựng khuyến nghị nghiên cứu phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) là tổ chức khoa học công nghệ, được cấp giấy chứng nhận khoa học công nghệ Số C45/2012-DK-KH&CN ngày 26/11/2012 (đăng ký lần đầu). GFCD được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ kinh phí thực hiện 02 Nghiên cứu gồm: (1) Đánh giá nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam và (2) Thu thập ý kiến và đánh giá sự hài lòng của người lao động tự do về Chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19 (theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/07/2021).

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, GFCD đã thực hiện nghiên cứu  về phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19. Nghiên cứu đã đưa ra một số phát hiện chính về nhu của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 1Để xây dựng khuyến nghị của nghiên cứu này , GFCD đơn vị chủ trì mong muốn 01 chuyên gia  xây dựng khuyến nghị của nghiên cứu phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19

 Đây là điều khoản tham chiếu dành cho chuyên gia  xây dựng khuyến nghị . Các phần tiếp theo sẽ mô tả rõ hơn về mục đích nhiệm vụ của chuyên gia.

Xem chi tiết trong TOR dưới đây

TOR_ XÂY DỰNG KHUYẾN NGHỊ 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi