TUYỂN DỤNGĐỒNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG NHÂN NÒNG CỐT

Để thực hiện hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để lồng ghép giới vào các hoạt động của công nhân tại các khu vực mà dự án triển khai. GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 đồng giảng viên cho các khóa hướng dẫn và giám sát lồng ghép giới cho nhóm công nhân lãnh đạo nòng cốt trên địa bàn dự án

Với sự tài trợ của Oxfam, Dự án “Tăng cường tiếng nói và các cơ hội của lao động di cư hướng đến các công việc bền vững” đang được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net). Mục tiêu chung của dự án đó là đảm bảo người di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi cả về kinh tế và xã hội từ cải thiện chính sách và thực hành về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, mức lương và các lợi ích khác, cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ an sinh xã hội.

Để thực hiện hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để lồng ghép giới vào các hoạt động của công nhân tại các khu vực mà dự án triển khai. GFCD  có nhu cầu tuyển dụng 01đồng giảng viên cho các khóa hướng dẫn và giám sát lồng ghép giới cho nhóm công nhân lãnh đạo nòng cốt trên địa bàn dự án

TOR ĐỒNG GIẢNG VIÊN

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi