Dự án Nghiên cứu về tác động của việc thực hiện chính sách đối với những trải nghiệm của nữ lao động di cư Việt Nam

Tên dự án: Nghiên cứu về tác động của việc thực hiện chính sách đối với những trải nghiệm của nữ lao động di cư Việt Nam 

 Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: ILO/UN Women tài trợ thông qua chương trình "Safe and Fair" (An toàn và Công bằng)

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019


Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi