Dự án Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án “Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam” thực hiện năm 2013

Tên dự án: Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam 

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Rosa- Luxemburg Stiftung

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013

Địa điểm thực hiện dự án: Tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (1) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi