NGHIÊN CỨU NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM

Nghiên cứu “Nhu cầu, khả năng tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động di cư tại Việt Nam”

Mô tả Nghiên cứu

Tên nghiên cứu: Nhu cầu, khả năng tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động di cư tại Việt Nam.

Đơn vị thực hiện: Mạng lưới Hành động vì Lao động Di cư (Mnet) và Tổ chức Oxfam  

Mục tiêu khảo sát:

-          Phân tích thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm lao động phi chính thức tại Việt Nam hiện nay. 

-          Đánh giá nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm lao động di cư làm việc trong khu vực phi chính thức;

-          Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng hoặc rào cản cản trở việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động di cư làm việc trong khu vực phi chính thức;

-          Đề ra khuyến nghị chính sách nhằm điều chỉnh hoặc tăng cường hiệu quả thực hiện các quy định của Luật bảo hiểm xã hội, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của lao động di cư làm việc trong khu vực phí chính thức. 

Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu này sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề có liên quan đến nhu cầu và khả năng tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động di cư làm việc trong khu vực phi chính thức, do đó nghiên cứu này sẽ làm rõ một số khía cạnh cụ thể sau đây: 

-          Thực trạng tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện

-          Các rào cản và thách thức cản trở sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 

-          Đánh giá nhu cầu tiếp cận và khả năng chi trả

-          Khuyến nghị chính sách

Phương pháp nghiên cứu:

-          Phỏng vấn bằng bảng hỏi

-          Rà soát và tổng quan tài liệu

-          Phỏng vấn sâu

Thời gian: Dự kiến được triển khai trong thời gian 5 tháng từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi