Dự án Tập huấn về Giới lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị tủ sách và hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc cho đồng bào dân tộc

Dự án Tập huấn về Giới lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị tủ sách và hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc cho đồng bào dân tộc xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Tên dự án: Tập huấn về Giới lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị tủ sách và hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc cho đồng bào dân tộc xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Quỹ Bình đẳng Giới Thụy Điển- Đan Mạch

Thời gian thực hiện dự án: Tháng 2/2003 – 8/2003

Địa điểm thực hiện dự án: xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi