Dự án "Nâng cao nhận thức về giới và bảo vệ môi trường - hỗ trợ xây dựng bếp bioga cho đồng bào dân tộc Mường xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa”

Dự án Nâng cao nhận thức về giới và bảo vệ môi trường - hỗ trợ xây dựng bếp bioga cho đồng bào dân tộc Mường xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa năm 2003

Tên dự án: Nâng cao nhận thức về giới và bảo vệ môi trường - hỗ trợ xây dựng bếp bioga cho đồng bào dân tộc Mường xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Quỹ Ford

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2003

Địa điểm thực hiện dự án: xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án:  


Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi