TUYỀN DỤNG TƯ VÂN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thứ

GFCD có mong muốn tuyển dụng 01 tư vấn điều hành hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức”

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, GFCD sẽ thực hiện hội thảo khoa học:Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức”. Mục đích của hội thảo nhằm chia sẻ một số phát hiện chính về nhu cầu và khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội của người lao động làm việc ở khu vực phi chính thức và trên cơ sở các phát hiện đưa ra khuyến nghị về tăng cường tiếp cận các chính sách an sinh xã hội cho người lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam. 

Đễ hỗ trợ điều hành hội thảo này, GFCD đơn vị chủ trì mong muốn mời 01 người điều hành hội thảo tại Hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam. Các phần tiếp theo sẽ mô tả rõ hơn về mục đích, nhiệm vụ của người điều hành. 

Xem chi tiết trong TOR dưới đây

TOR_TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi