TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG: “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CHO LAO ĐỘNG DI CƯ TRONG BỐI CẢNH COVID 19

GFCD có nhu cầu thuê một đơn vị truyền thông thực hiện các hoạt động truyền thông hướng tới Nâng cao nhận thức về chính sách an sinh xã hội cho lao động di cư trong bối cảnh Covid 19 và thu hút sự quan tâm của người dân tham gia vào hệ thống khảo sát Mscore.

Trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam và thế giới có nhiều thành tựu về phát triển, đời sống xã hội ngày được nâng cao; trang thiết bị ngày càng đầy đủ, tiện nghi và hiện đại; thêm vào đó, công nghệ thông tin bùng nổ, mạng xã hội ngày càng phổ biến và phục vụ các nhu cầu của mọi người dân. Tất cả những điều trên đã tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến các mặt đời sống xã hội, trong đó có lao động nữ di cư.

Để thực hiện hoạt động này, GFCD có nhu cầu thuê một đơn vị truyền thông thực hiện các hoạt động truyền thông hướng tới Nâng cao nhận thức về chính sách an sinh xã hội cho lao động di cư trong bối cảnh Covid 19 và thu hút sự quan tâm của người dân tham gia vào hệ thống khảo sát Mscore. 

Mục tiêu chung của chiến dịch truyền thông đó là hướng tới nâng cao nhận thức của công chúng và người lao động về chính sách an sinh xã hội của chính phủ hỗ trợ cho người lao động di cư trong bối cảnh đại dịch COVID 19 và thu hút sự quan tâm của người dân tham gia vào hệ thống khảo sát Mscore. Mục tiêu cụ thể của chiến dịch truyền thông bao gồm: • Nâng cao nhận thức của lao động di cư làm việc trong khu vực phi chính thức và chính thức về các qui định luật pháp liên quan đến chính sách an sinh xã hội dành cho lao động di cư gặp khó khăn do Covid 19.
• Thu thập phản hồi của người lao động di cư về hiệu quả của việc thực thi các chính sách hỗ trợ COVID 19 qua công cụ khảo sát MSCORE.

TOR_TRUYỀN THÔNG

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi