TUYỀN TƯ VẤN THỰC HIỆN TẬP HUẤN TOT CHO GIẢNG VIÊN NGUỒN TẠI LÀO CAI VÀ SƠN LA

Năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) được Chương trình GREAT, Ban quản lý dự án (QLDA) tỉnh Sơn La và Ban QLDA tỉnh Lào Cai chọn trở thành đối tác thực hiện Hợp phần tư vấn kỹ thuật: "Nâng cao nhận thức cho đối tác về lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số" cho các đối tác địa phương (tỉnh, huyện, xã) tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai. Các hoạt động nâng cao nhận thức được triển khai thực hiện từ tháng 12/2021 - 5/2022, với mục tiêu nâng cao nhận thức về lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ cho các đối tác cấp tỉnh, huyện và xã. Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động dự án, GFCD sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sơn La và Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai để triển khai thực hiện các hoạt động dự án này.

Trong tháng 12 năm 2021, GFCD đã tiến hành khảo sát nhanh nhu cầu đào tạo của các sở ban ngành và một số cơ sở đào tạo trên địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Sơn La (Mã hoạt động 1.1.1 2). Mục đích của hoạt động nhằm tìm hiểu nhu cầu và mối quan tâm của các Sở ban ngành và đơn vị đào tạo đối với việc nâng cao năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tại hai tỉnh, đặc biệt là mối quan tâm của các đơn vị đối với khóa đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Khóa tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật sau tập huấn dự kiến được triển khải thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022.

Để triển khai thực hiện hoạt động này, GFCD có nhu cầu tuyển dụng 02 giảng viên thực hiện các lớp tập huấn tại 2 tình Lào Cai và Sơn La

Vui lòng xem chi tiết trong TOR dưới đây:

TOR TƯ VẤN

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi