TUYỀN DUNG TƯ VẤN KHÓA TẬP HUẤN LỒNG GHÉP GIỚI TAI LÀO CAI VÀ SƠN LA

Năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) được Chương trình GREAT, Ban quản lý dự án (QLDA) tỉnh Sơn La và Ban QLDA tỉnh Lào Cai chọn trở thành đối tác thực hiện Hợp phần tư vấn kỹ thuật: "Nâng cao nhận thức cho đối tác về lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số" cho các đối tác địa phương (tỉnh, huyện, xã) tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai. Các hoạt động nâng cao nhận thức được triển khai thực hiện từ tháng 12/2021 - 5/2022, với mục tiêu nâng cao nhận thức về lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ cho các đối tác cấp tỉnh, huyện và xã. Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động dự án, GFCD sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sơn La và Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai để triển khai thực hiện các hoạt động dự án này.

Theo Kế hoạch hoạt động tháng 04/2022, GFCD phối hợp với Ban QLDA và Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai, Sơn La triển khai Hoạt động 1.2.1.3: Tổ chức 04 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ các cơ quan cấp xã, thời gian dự kiến được tổ chức 02 ngày/khóa. GFCD phối hợp với Ban QLDA GREAT và Sở LĐTBXH hai tỉnh Lào Cai và Sơn La triển khai lớp tập huấn. Dự kiến có 60 cán bộ đại diện cho cấp xã sẽ được mời tham gia lớp tập huấn này nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong các hoạt động chuyên môn.

Để triển khai thực hiện hoạt động này, GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 giảng viên gồm  để thực hiện hai lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán cơ quan cấp xã tại hai tỉnh.

Xem chi tiết TOR tư vấn dưới đây:

TOR TƯ VẤN

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi