TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Nghiên cứu sáng kiến và cơ hội thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về đảm bảo bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho lao động nữ trong doanh nghiệp – Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phòng và Thành Phố Hồ Chí Minh (Mã hoạt động: 3.1.3)

Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn phân tích  và đánh giá các sáng kiến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may và da giầy tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ bình đẳng giới và quyền lao động. Đồng thời, phân tích tiềm năng và cơ hội của doanh nghiệp trong thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến đảm bảo bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho lao động nữ tại doanh nghiệp. Vì vậy GFCD có dự kiến tuyển một nhóm chuyên gia nghiên cứu gồm 02 chuyên gia sẽ được lựa chọn để hỗ trợ Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng thực hiện nghiên cứu này gồm (1) Chuyên gia Giới; 2) chuyên gia về quyền lao động Các phần tiếp theo của điều khoản tham chiếu sẽ mô tả rõ hơn về mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và kế hoạch thực hiện nghiên cứu.  

Chi tiết xem trong TOR dưới đây:

TOR_NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi