TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU: “ĐÁNH GIÁ NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG LÀM VI

Với mong muốn đánh giá nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức, Mnet thực hiện Nghiên cứu: “Nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam”. Việc thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm lao động làm việc trong khu vực phi chính thức tại Việt Nam; Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng hoặc rào cản cản trở việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc trong khu vực phi chính thức; Đề ra khuyến nghị chính sách nhằm điều chỉnh hoặc tăng cường hiệu quả thực hiện các quy định của Luật bảo hiểm xã hội, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của lao động làm việc trong khu vực phi chính thức. Để giúp nhóm chuyên gia nghiên cứu cải thiện chất lượng nghiên cứu, GFCD và Mnet mời 03 chuyên gia độc lập góp ý cho Bản đề cương nghiên cứu và bộ công cụ nghiên cứu do nhóm chuyên gia nghiên cứu chuẩn bị.

1. Giới thiệu chung

Dự án “Quyền lao động & An sinh Xã hội bình đẳng và hòa nhập cho lao động di cư”, do Oxfam tài trợ, đang được Mạng lưới Hành động vì Lao động Di cư (M.net) triển khai thực hiện từ năm 2017 – 2021. Mục đích của dự án đó là cải thiện và thực thi một cách hiệu quả các chính sách an sinh xã hội toàn dân và quyền lao động. Dự án hỗ trợ quá trình tập hợp và tổ chức những người lao động di cư trong nước thành các nhóm/tổ chức đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động di cư, tạo ra các cơ chế để họ tham gia vào đối thoại xã hội với các bên liên quan về các chủ đề như quyền lao động và tiếp cận tới và hưởng lợi công bằng từ hệ thống an sinh xã hội cho người lao động di cư.

Dự án nhằm đạt ba mục tiêu chính: (1) tăng cường năng lực tổ chức của người lao động di cư, (2) tăng cường năng lực vận động chính sách của các tổ chức xã hôi, và (3) vận động để cải thiện chính sách an sinh và quyền lao động do năng lực tổ chức của nhóm lao động di cư và năng lực vận động chính sách của các tổ chức xã hội được tăng cường. 

Với mong muốn đánh giá nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức, Mnet thực hiện Nghiên cứu: “Nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam”. Việc thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm lao động làm việc trong khu vực phi chính thức tại Việt Nam; Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng hoặc rào cản cản trở việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc trong khu vực phi chính thức; Đề ra khuyến nghị chính sách nhằm điều chỉnh hoặc tăng cường hiệu quả thực hiện các quy định của Luật bảo hiểm xã hội, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của lao động làm việc trong khu vực phi chính thức.

Để giúp nhóm chuyên gia nghiên cứu cải thiện chất lượng nghiên cứu, GFCD và Mnet mời 03 chuyên gia độc lập góp ý cho Bản đề cương nghiên cứu và bộ công cụ nghiên cứu do nhóm chuyên gia nghiên cứu chuẩn bị.    

CHI TIẾT TRONG TOR DƯỚI ĐÂY

TOR CHUYÊN GIA GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi