Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của chúng tôi:

Hướng tới sự công bằng và bình đẳng cho phụ nữ

Sứ mệnh của chúng tôi:

1.  Hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; chung sức xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc nhằm xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

2. Là cầu nối giữa cộng đồng và các nhà khoa học cũng như các nhà hoạch định chính sách, mang tiếng nói của người dân vào trong quá trình xây dựng pháp luật và chính sách thông qua phương pháp có sự tham gia.

Lĩnh vực hoạt động:

1. Nghiên cứu và thực hiện chương trình /dự án về bình đẳng giới; gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ quyền cho lao động di cư; xóa đói giảm nghèo; ứng phó với biến đổi khí hậu;

2. Tham gia vận động chính sách, mang tiếng nói của người dân vào quá trình xây dựng pháp luật và chính sách;

3. Đào tạo nâng cao năng lực cho lao động di cư và phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và các nhóm yếu thế.

4. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; quyền lao động và an sinh xã hội.

Giới thiệu

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) là tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận được thành lập từ tháng 12 năm 2012, do Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép. 

Giá trị cốt lõi

GFCD tin tưởng và theo đuổi các giá trị của tổ chức bao gồm: 1) Sự tham gia của cộng đồng (Community participation) 2) Sáng tạo và đổi mới (Innovation)  3) Có tinh thần và  trách nhiệm (Accountability) 4) Đảm bảo tính...

Đội ngũ cán bộ

Cán bộ và cộng tác viên của GFCD đều có trình độ đại học, trên đại học, chuyên ngành xã hội học,Giới và phát triển, giáo dục, xã hội, y tế,...và có năng lực nghiên cứu khoa học,kinh...

Đối tác của chúng tôi