Giá trị cốt lõi

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) là tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, trực thuộc Viện Tư vấn phát triển nông thôn miền núi (CISDOMA). Từ tháng 12/2012 tách ra thành một tổ chức độc lập do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi:

Giới thiệu

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) là tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận được thành lập từ tháng 12 năm 2012, do Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép. 

Tầm nhìn và sứ mệnh

Hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; chung sức xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc nhằm xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Đội ngũ cán bộ

Cán bộ và cộng tác viên của GFCD đều có trình độ đại học, trên đại học, chuyên ngành xã hội học,Giới và phát triển, giáo dục, xã hội, y tế,...và có năng lực nghiên cứu khoa học,kinh...

Đối tác của chúng tôi