Ấn phẩm

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

09/04/2021

Báo cáo số 1346/BC-UBXH12 về “Kết quả giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới” (11/5/2009) của Uỷ ban về các vấn đề xã hội.

Bao gồm 2 nội dung chính là: (1) Tình hình triển khai thi hành luật bình đẳng giới. (2) Kết quả thực hiện trong tất cả các lĩnh vực: chính trị; kinh tế, lao động - việc làm; giáo dục - đào tạo; y tế.


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

Đối tác của chúng tôi