Thư mời kiểm toán

Thư mời kiểm toán

Thư mời kiểm toán

08:59 - 29/11/2018

Thư mời kiểm toán năm 2017

Bài phát biểu của Giám đốc điều hành Oxfam Quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2018
Hưởng ứng Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos năm 2018
Thông báo tuyển lựa giảng viên
Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho Lao động giúp việc gia đình
Thông báo Tuyển lựa chuyên gia

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng GFCD gửi tới các công ty kiểm toán Thư mời kiểm toán năm 2017
Trân trọng cảm ơn.

Tải Thư mời kiểm toán 2017 tại đây: Openletter-audit2017