Giang sinh

Bình đẳng giới

Bea Sky

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

About us

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) là tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, trực thuộc Viện Tư vấn phát triển nông thôn miền núi (CISDOMA). Từ tháng 12/2012 tách ra thành một tổ chức độc lập do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép
Domestic Worker Labor Export
Vision and mission

Vision and mission

Toward gender equality, protection of the legitimate rights and interests of women; joining hand in building plentiful, equal, progressive and happy Vietnamese family, for an equitable, democratic and civilized society

Our core values

Our core values

The Research Center for Gender, Family and Community Development (GFCD) is a non-profit, non-governmental organization, established in August 2000

Our team

Our team

All GFCD staffs and collaborators have university or postgraduate degrees in education, social, gender and development and health care, etc.

News and Events

News and events, activities of Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng constantly updated .

Activity video

Our partners