TUYỂN TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA MẠNG LƯỚI M.NET

Giới thiệu chung

Mạng lưới M.net được thành lập từ năm 2014, với 06 thành viên ban đầu và nay phát triển thành 07 thành viên, là các tổ chức xã hội/tổ chức phi chính phủ trong nước, gồm: Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD), Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP), Trung  tâm Nghiên cứu Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC), Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD), Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED). Mạng lưới Mnet được thành lập với các mục tiêu:

  • Thúc đẩy sự tham gia và tiếp cận bình đẳng của người lao động di cư Việt Nam với  hệ thống an sinh xã hội
  • Thúc đẩy bình đẳng và đảm bảo quyền của lao động di cư được thực thi thông qua các nỗ lực vận động chính sách và các hoạt động dự án can thiệp cụ thể.

 

Hội thảo thường niên của M.net được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các tổ chức thành viên và các nhóm lao động di cư cùng nhau thảo luận và chia sẻ bài học kinh nghiệm liên quan đến việc vận hành và duy trì hiệu quả các nhóm lao động đi cư trong giai đoạn chiến lược 5 năm qua. Theo kế hoạch năm 2021, hội thảo thường niên được tổ chức với mục đích:

i)      Đánh giá thành tựu, kết quả nổi bật trong 5 năm hoạt động của mạng lưới M.net giai đoạn 2017-2021

ii)    Xây dựng chiến lược duy trì bền vững mạng lưới M.net giai đoạn 5 năm tiếp theo từ 2022 – 2026 sau khi dự án kết thúc.

 

Hội thảo thường niên năm 2021 dự kiến được tổ chức trong 02 ngày (từ 21-22 tháng 11 năm 2021) tại Hà Nội. Dự kiến có khoảng 60 đại biểu (gồm 40 người lao động di cư và 20 cán bộ của các tổ chức thành viên Mnet) sẽ được mời tham gia hội thảo này. Hội thảo sẽ do Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) đại diện cho mạng lưới hành động vì lao động di cư Mnet  chủ trì, điều phối thực hiện.   

 

Để hỗ trợ việc điều hành hội thảo đạt được mục tiêu xây dựng các giải pháp nhằm duy trì hiệu quả và bền vững các nhóm lao động di cư, Mnet/GFCD tuyển chọn 01 tư vấn hỗ trợ điều hành hội thảo về duy trì hoạt động của M.net và các tổ nhóm người lao động hiệu quả. 

Nội dung công việc chi tiết xem trong TOR dưới đây

TOR ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi