Tuyển dụng: giảng viên và trợ giảng tập huấn kỹ năng truyền thông cho trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại cho nhóm lao động gvgđ nòng cốt

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án, gfcd tổ chức tập huấn về kỹ năng truyền thông quảng bá về diễn đàn và phần mềm ứng dụng cho nhóm lđgvgđ nòng cốt - đối tượng sử dụng tiềm năng trang web và ứng dụng trên điện thoại di động.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

GIẢNG VIÊN VÀ TRỢ GIẢNG

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHO TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO NHÓM LAO ĐỘNG GVGĐ NÒNG CỐT

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ thông tin đã và đang mang lại nhiều tiện ích trong việc tiếp cận thông tin. Đặc biệt, nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của internet, việc cung cấp thông tin trực tuyến trở nên phổ biến và dễ dàng hơn cho người có nhu cầu tìm kiếm thông tin. Chính vì thế, việc phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin (IT) trong việc cung cấp thông tin về luật pháp chính sách và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho người lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) được coi là giải pháp tối ưu.

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) đang thực hiện Dự án “Nâng cao vai trò tự chủ của lao động giúp việc gia đình trong việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam”. Dự án được Tổ chức Oxfam Việt Nam tài trợ từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Dự án sẽ ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin thông qua xây dựng trang web và ứng dụng phần mềm trên điện thoại di động để cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách, cơ hội việc làm và kết nối giữa người LĐGVGĐ, người sử dụng lao động và cơ quan hoạch định chính sách cho lao động di cư/ lao động giúp việc gia đình. Mục tiêu của dự án là Cung cấp thông tin về luật pháp chính sách nhằm đảm bảo cơ hội tiếp cận thông tin phù hợp cho lao động giúp việc gia đình.

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án, GFCD tổ chức tập huấn về kỹ năng truyền thông quảng bá về diễn đàn và phần mềm ứng dụng cho nhóm LĐGVGĐ nòng cốt - đối tượng sử dụng tiềm năng trang Web và ứng dụng trên điện thoại di động.

GFCD rất mong nhận được sự quan tâm của ứng viên cho hoạt động này.

Điều khoản tham chiếu chi tiết cho Giảng viên vui lòng xem file đính kèm

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/160/1607006630-1492137132-tham-chi-u-gi-ng-vien-khoa-t-p-hu-n-k-n-ng-truy-n-thong-l-gvg.doc

Điều khoản tham chiếu chi tiết cho trợ giảng vui lòng xem file đính kèm

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/161/1607006672-596248855-tham-chi-u-tr-gi-ng-khoa-t-p-hu-n-k-n-ng-truy-n-thong-l-gvg.docx

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi