TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG CHO TRẺ EM

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN 02 LỚP HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO NHÓM HỌC SINH NÒNG CỐT ĐỂ CÁC EM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TẠI TRƯỜNG HỌC

  1. 1.     Giới thiệu chung

Với sự tài trợ của Adoptionscentrum, Dự án “Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại trường trung học cơ sở ở Hà Nội” đang được Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng triển khai thực hiện tại Hà Nội. Dự án được thực hiện trong thời gian 01 năm, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.

Mục tiêu tổng thể của dự án: Nâng cao năng lực của ban quản lý nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức xã hội dân sự trong phòng ngừa và ứng phó với các hình thức bạo lực giới và bắt nạt do giáo viên, nhân viên nhà trường, cha mẹ hoặc những học sinh khác gây ra đối với trẻ. Qua đó cải thiện công tác bảo vệ trẻ trong trường học.

Nằm trong khuôn khổ Dự án, GFCD sẽ tổ chức thực hiện Hoạt động 3.3.1 Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm học sinh nòng cốt để các em tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực giới tại trường học – Lần 1 và Hoạt động 3.3.2. Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm học sinh nòng cốt để các em tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực giới tại trường học – Lần 2. Các hoạt động này góp phần đạt được kết quả 3 của dự án.

Để triển khai thực hiện hoạt động này, GFCD có nhu cầu tuyển 01 giảng viên thực hiện 2 khóa hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm học sinh nòng cốt để các em tổ chức các hoạt động truyền thông về quyền trẻ em, bình đẳng giới trong lớp học và toàn trường. 

Xem chi tiết trong TOR được đính kèm dưới đây:

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi