TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ AN NINH THAI SẢN CHO LAO ĐỘNG NỮ DI CƯ

GFCD có nhu cầu tuyển dụng đơn vị truyền thông thực hiện chiến dịch truyền thông "Nâng cao nhận thức về chính sách an ninh thai sản cho lao động nữ di cư".

Năm 2021, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) – thành viên mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) thực hiện kế hoạch truyền thông thuộc dự án: “Quyền lao động & An sinh Xã hội bình đẳng và hòa nhập cho lao động di cư do tổ chức Oxfam tài trợ.

 

Trong khuôn khổ dự án này, GFCD chủ trì thực hiện Chiến dịch truyền thông “nâng cao nhận thức về chính sách an sinh thai sản cho lao động nữ di cư” trong thời gian 6 tuần, dự kiến từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2021. Mục tiêu của chiến dịch truyền thông này nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động di cư và nhà hoạch định chính sách về tầm quan trọng và ý nghĩa của an sinh thai sản, thuận lợi và khó khăn trong tiếp cận dịch vụ thai sản của lao động di cư;

 

Mục tiêu cụ thể của chiến dịch truyền thông bao gồm:

  • Nâng cao nhận thức của lao động nữ di cư làm việc trong khu vực phi chính thức và phi chính thức về mục đích và ý nghĩa của an sinh thai sản; các qui định luật pháp chính sách liên quan đến an sinh thai sản.
  • Cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định và thực hiện chính sách về các vấn đề khó khăn, thách thức mà người lao động nữ di cư đang gặp phải trong tiếp cận dịch vụ an sinh thai sản và những kiến nghị đề xuất đối với các cơ quan hoạch định chính sách nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh thai sản hiện có

 

Để hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện chiến dịch này, GFCD/MNET cần tuyển một đơn vị truyền thông có kinh nghiệm. Các phần tiếp theo của bản đề xuất kỹ thuật sẽ mô tả rõ hơn về yêu cầu và nhiệm vụ đối với đơn vị truyền thông.  

Nội dung công việc chi tiết xem trong TOR dưới đây:

TOR TUYỀN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi