Dự án xóa đói giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi tại vùng cao tây bắc

Dự án hoạt động thông qua các đối tác liên quan đến phát triển gia súc quy mô nhỏ, đào tạo và nâng cao năng lực cũng như kỹ năng tiếp cận thị trường cho nông dân, với những thành công có ý nghĩa đã được công nhận như đóng góp vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của c&aa

Thông tin dự án Xóa đói giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi tại vùng cao Tây Bắc Việt Nam (PALD)

Thời gian

4 năm  (02/2011 – 12/2014)

Các tỉnh tham gia

Các huyện Yên Lập, Tân Sơn (Phú Thọ)

Các huyện Mai Sơn Yên Châu, và huyện Phù yên Tỉnh Sơn La

Các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên và Văn Yên tỉnh Yên Bái

Ngân sách dự án

 2.123.096 EUR

Đơn vị quản lý dự án

Viện Chăn nuôi Quốc gia (NIAS)

Đơn vị thực hiện dự án

Tổ chức Nông nghiệp và Thú Y không biên giới (AVSF)

Giám đốc dự án

Cố vấn trưởng dự án

Tiến sĩ Phạm Công Thiếu (NIAS)

Ông Hoàng Hải Hóa (AVSF)

Cán bộ quản lý chương trình (SDC)

Tiến sĩ Hoàng Mỹ Lan

Mục đích của dự án

Tăng thu nhập của nông dân thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ chăn nuôi, thiết lập các mô hình chăn nuôi bền vững; thiết lập các mô hình trình diễn về chăn nuôi gia súc thích hợp bền vững và có khả năng nhân rộng; hỗ trợ cuộc sống của nông dân vùng cao để họ dễ dàng tiếp cận với nguồn tín dụng đồng thời tiếp cận với thị trường

Các mục tiêu của dự án

Giảm nghèo thông qua phát triển quy mô chăn nuôi lợn và gà thả vườn, những hoạt động đã thành công trong các pha trước của PALD; Số lượng hưởng lợi từ dự án: 11.500 hộ nông dân , 68.000 người của mỗi huyện hưởng lợi trực tiếp, 68,000 gia đình được hưởng lợi gián tiếp của 89 xã trong 9 hyện của 03 tỉnh miieenf núi Tây Bắc

Dự án “Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở các tỉnh miền núi phía Bắc” Pha 3 được gọi là PALD 3 được Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ thông qua tổ chức Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ băng nguồn vốn ODA, thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được ủy quyền cho Tổ chức Nông nghiệp và Thú Y Không biên giới và Viện Chăn nuôi thực hiện trong 4 huyện miền núi thuộc ba tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam: Phú Thọ, Yên Bái và Sơn La từ năm 2005. Dự án PALD chính thức được thông qua và triển khai từ tháng 1/2011 đến tháng 12 năm 2014 thì kết thúc.

Dự án hoạt động thông qua các đối tác liên quan đến phát triển gia súc quy mô nhỏ, đào tạo và nâng cao năng lực cũng như kỹ năng tiếp cận thị trường cho nông dân. Với những thành công có ý nghĩa đã được công nhận như đóng góp vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của các huyện trong ba tỉnh thuộc vùng dự án. Với tác động của dự án PALD, sau khi đã tham gia dự án, tỷ lệ nghèo của các hộ nông dân tham gia dự án giảm từ 41,2% (năm 2006) xuống còn 15,07% (đầu năm 2011). Qua thành công như vậy, dự án PALD tiếp tục được đề nghị mởi rộng ra thêm 5 huyện mới thuộc ba tỉnh đó là: Huyện Yên Châu, huyenj Phù Yên (Sơn La), huyện Văn Yên, Chấn yên (Yên Bái) và huyện Tân Sơn (Phú Thọ) từ tháng 12 năm 2012

Các mục tiêu của dự án

Mục tiêu 1: Nông dân đượng đào tạo kỹ năng và phương pháp chăn nuôi lợn và gia cầm; nông dân được tham gia vào các dịch vụ liên quan trong chăn nuôi thông qua các hoạt đông nâng cao năng lực.

Mục tiêu 2: Nâng cao thu nhập cho nông dân thông qua các dự toán kinh kế nông hộ và tham gia vào mối liên kết thị trường

Mục tiêu 3: Các kinh nghiệm đạt được tài liệu hóa để phổ biến cho các nông hộ trong và ngoài dự án nhằm mục đính mở rộng vùng ảnh hưởng của dự án ở mức độ trong tỉnh cũng như toàn quốc.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (1) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi