HỘI THẢO THAM VẤN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TIÊU CHUẨN VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM

  17/11/2017    Lượt xem : 413

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD) và Cục Quản lý Quan hệ lao động và Tiền lương – Bộ Lao đông Thương binh và xã hội tổ chức Hội thảo “Tham vấn về hợp đồng tiêu chuẩn đối với lao

Tình hình Lao động giúp việc gia đình

  09/01/2015    Lượt xem : 4464

Theo qui định tại Điều 179, Bộ luật Lao động 2012 và tại Điều 3 - Nghị định số 27/2014/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là giúp việc gia đình, lao động là người GVGĐ được xác định là người lao động làm thường x

Quyền lao động của Công dân

  09/01/2015    Lượt xem : 3255

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, với tuyệt đại đa số đại biểu Quôc hội biểu quyết tán thành (486/488, chiếm 97,59%), Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp).

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 2
  • 173
  • 187,924