Nghiên cứu về Mua bán trẻ em trai tại Việt Nam (2012)

Nghiên cứu về Mua bán trẻ em trai tại Việt Nam (2012)

00:49 - 11/09/2021

Nghiên cứu này là một phần trong Chương trình chung về Bình đẳng giới do Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng phối hợp thực hiện. Nằm trong hoạt động dự án thành phần tại Tổng cục Thống kê do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện.

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm góp phần vào mục tiêu lớn hơn là thừa nhận tình trạng và nguy cơ của trẻ em trai bị mua bán và đáp ứng một cách đầy đủ trong các khung pháp lý, chính sách và thể chế liên quan đến mua bán người của Việt Nam.

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá nhận thức của chính quyền địa phương của cộng đồng và cách thức giải quyết vấn đề mua bán trẻ em trai, xác định hình thức mua bán trẻ em trai, các yếu tố dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương của trẻ (đặc biệt là các khái niệm về giới) và các loại hình mua bán trẻ em trai cũng như ghi lại những trải nghiệm của nạn nhân ăn trong quá trình bị mua bán, trở về, phục hồi và tái hòa nhập.

Xem thêm chi tiêt, vui lòng xem file đính kèm dưới đây: 

Nghiên cứu về Mua bán trẻ em trai tại Việt Nam (Tháng 11/2012) .pdf