Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam

12:01 - 29/11/2018

Nghị quyết 27-NQ/TW vừa được ban hành với nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động khác.

Hoạt động hợp tác quốc tế
Đồng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu mới
Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Kinh nghiệm giảm nghèo ở một số quốc gia khu vực Đông Nam Á
Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 (2011-2020) và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (2012-2015)

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp quy định:

  • Đến năm 2020, ban hành chế độ tiền lương mới. Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của đối tượng này bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất trong doanh nghiệp;
  • Bảng lương mới được xây dựng trên cơ sở bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể;
  • Gộp các loại phụ cấp như phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;
  • Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Tải Nghị quyết 27-NQ/TW tại đây: Nghị quyết 27-NĐ/TW