Bình đẳng giới

Bình đẳng giới

Hiển thị

16:30 - 14/09/2018

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn...

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới;...

16:15 - 14/09/2018

Giám sát tình hình thực hiện và việc triển khai thi...

Nhằm góp phần đánh giá hiệu quả triển khai thi hành Luật bình đẳng giới sau hơn 1 năm rưỡi tổ chức thực hiện và...