Hiển thị
  09/01/2015

Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020

Mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tạo chuyển biến căn bản trong công tác phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên phạm vi toà

  22/12/2014

Vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng pháp luật

Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Viện trưởng iSEE đã trình bày về kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong việc góp ý cho Hiến pháp 1992 và Luật hôn nhân gia đình.

  19/12/2014

Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Mục tiêu chung: Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh,

  19/12/2014

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO CỦA THỜI ĐẠI

Gia đình là một thiết chế có tính chất toàn cầu, dù rằng ở quốc gia này, lãnh thổ kia vẫn có sự khác biệt. Ai cũng có gia đình, thuộc về một gia đình. Đó là nơi ta ra đi và cũng là chốn ta sẽ quay về...

  19/12/2014

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trước yêu cầu sửa đổi

Từ năm 1959 Luật Hôn nhân và gia đình đã được Nhà nước ta ban hành. Tuy nhiên, luật này chỉ được áp dụng ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1986, Quốc hội ban hành luật mới thay thế và áp dụng thống nhất trong cả nước

  19/12/2014

15 năm thực hiện NQ TW 5 Khóa VIII: Xây dựng gia đình văn hóa còn nhiều thách thức

Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã xác định xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trải qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, phong trào xây dựng gia đì

  19/12/2014

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 (Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 5-9-2014).

  19/12/2014

VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM

Gia đình phát triển bền vững không chỉ là niềm hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà mà còn là nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn sự phát triển lành mạnh, an toàn của xã hội và sự ổn định dân số của mỗi quốc gia. Vì vậy, gia đình luôn là một mối quan tâm đặc

  19/12/2014

Để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội

“Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Đó là tinh thần đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp nối nhằm khẳng

  19/12/2014

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam: Tạo khung chính sách về phát triển gia đình

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng đất nước ngày càng hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Trên tinh thần đó, ngày 29-5-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 6

  19/12/2014

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội

  19/12/2014

NGHIÊN CỨU QUỐC GIA VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM

Hà Nội, 25/11/2010 – Theo Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc công bố ngày hôm nay, cứ ba phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có một người (34 phần trăm) cho biết họ đã từn

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 179
  • 177,365