DỰ ÁN “ Quyền tiếp cận nơi làm việc an toàn cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam”

 DỰ ÁN “ Quyền tiếp cận nơi làm việc an toàn cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam”

DỰ ÁN “ Quyền tiếp cận nơi làm việc an toàn cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam”

15:20 - 06/12/2019

GIỚI THIỆU DỰ ÁN “ Quyền tiếp cận nơi làm việc an toàn cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam”

Các Dự án đang thực hiện

GIỚI THIỆU DỰ ÁN “ Quyền tiếp cận nơi làm việc an toàn cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam”

 Tiếp nối các hoạt động bảo vệ quyền và thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và việc làm bền vững cho lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng thực hiện từ năm 2012, năm 2019, nhóm cựu sinh viên Úc, gồm: (1) Nguyễn Thị Hiển, (2) Nguyễn Thị Huệ, (3) Trần Thị Hồng, (iv) Hoàng Thu Hằng được Chính phủ Úc tài trợ thông qua Quỹ hỗ trợ cựu sinh viên nhằm tạo cơ hội cho các cựu sinh viên áp dụng kiến thức chuyên môn và kỹ năng đã được học tại Úc vào thực tiễn Việt Nam. Dự án “ Quyền tiếp cận nơi làm việc an toàn cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam” được triển khai tại địa bàn dự án của Trung tâm (Hà Nội).

Trân trọng giới thiệu Cuốn tài liệu Kỹ năng mềm dành cho lao động giúp việc gia đình và Báo cáo kết quả dự án!

Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Chính phủ Úc, Quỹ hỗ trợ cựu sinh viên Úc và nhóm Alumi về sự đồng hành hiệu quả này!

 

 http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/144/1575619619-2103641564-report-on-social-expectations-about-soft-skills-of-domestic-workers-final-vie.pdf

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/145/1575619672-1112129928-report-on-social-expectations-about-soft-skills-of-domestic-workers-eng.pdf

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/146/1575619716-2086602500-ruot-tai-lieu-ky-nang-mem-cho-lao-dong-giup-viec-gia-dinh-final.pdf

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/148/1575622522-248047835-bia-tai-lieu-ky-nang-mem-cho-lao-dong-giup-viec-gia-dinh-final.pdf