Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020

  09/01/2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Số:            /QĐ-TTg

 

Hà Nội , ngày       tháng   năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia

về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020

____________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020, bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tạo chuyển biến căn bản trong công tác phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc.

2. Các Đề án của Chương trình

a) Đề án 1: Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020;

b) Đề án 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020;

c) Đề án 3: Xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở giai đoạn 2010-2020;

d) Đề án 4: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020;

đ) Đề án 5: Xây dựng và củng cố các cơ sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020;

e) Đề án 6: Xây dựng mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình có sự tham gia của các cơ quan Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân giai đoạn 2010-2020.

3. Tổ chức thực hiện, kinh phí của Chương trình

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình này.

- Kinh phí của Chương trình từ các nguồn:

+ Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương).

+ Các nguồn huy động hợp pháp khác trong và ngoài nước, đóng góp của cộng đồng, tài trợ quốc tế.

(Chương trình cụ thể kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh,  thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ  TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tải về tại: ctpcblgd.docx

Bình luận

Tin tức mới

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 3
  • 209
  • 187,960