Các Dự án đang thực hiện

Các Dự án đang thực hiện

Các Dự án đang thực hiện

11:12 - 10/04/2019

- 2019-2021: Dự án “Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình tiếp cận nơi làm việc an toàn”, Chính phủ Australia tài trợ thông qua Auskills;

- 2019-2021 : Đánh giá đầu vào Dự án “Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động giúp việc gia đình”, Quỹ châu á (Asian Foundation) tài trợ, thực hiện tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh;

- 2019-2021 : Dự án Nghiên cứu về tác động của việc thực hiện chính sách đối với những trải nghiệm của nữ lao động di cư Việt Nam ”, ILO/UN Woman tài trợ thông qua chương trình "Safe and Fair" (An toàn và Công bằng);

- 2019-2021 : Dự án Nâng cao nhận thức xã hội và cộng đồng về vai trò của phụ nữ tham gia chính trị ở Bình Phước,Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tài trợ;

- 2017-2021: Dự án “Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam”; Oxfarm Bỉ tài trợ.