Báo cáo về Kết quả giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới (2009)

Báo cáo về Kết quả giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới (2009)

15:09 - 11/09/2021

Báo cáo số 1346/BC-UBXH12 về “Kết quả giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới” (11/5/2009) của Uỷ ban về các vấn đề xã hội.

Bao gồm 2 nội dung chính là: (1) Tình hình triển khai thi hành luật bình đẳng giới. (2) Kết quả thực hiện trong tất cả các lĩnh vực: chính trị; kinh tế, lao động - việc làm; giáo dục - đào tạo; y tế.

Xem thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BĐG VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BĐG (2009).PDF