Báo cáo tóm tắt "Tổng quan tình hình lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay" ( 8/2013) của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Báo cáo tóm tắt "Tổng quan tình hình lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay" ( 8/2013) của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

01:07 - 11/09/2021

Báo cáo tóm tắt "Tổng quan tình hình lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay" (tháng 8/2013) của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Báo cáo là bức tranh tổng thể về thực trạng, những bất cập và xu hướng phát triển của một loại hình lao động vốn đã tồn tại từ lâu trong xã hội Việt Nam - lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ). Bên cạnh đó, những con số, những phân tích về thực tế cùng những luận cứ khoa học, kinh nghiệm quốc tế sẽ là tài liệu tham vấn các cơ quan có thẩm quyền, chia sẻ với những tổ chức xã hội quan tâm đến LĐGVGĐ để vận động chính sách, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong mối quan hệ lao động, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cũng như nâng cao vị thế, vai trò của loại hình lao động này trong xã hội.

Xem thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm dưới đây: 

Báo cáo tóm tắt "Tổng quan tình hình lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay" (2013).pdf