Báo cáo "Rà soát pháp luật, chính sách, nghiên cứu quốc tế và Việt Nam liên quan đến lao động giúp việc gia đình" của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng – GFCD (năm 2013).

Báo cáo "Rà soát pháp luật, chính sách, nghiên cứu quốc tế và Việt Nam liên quan đến lao động giúp việc gia đình" của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng – GFCD (năm 2013).

01:19 - 11/09/2021

Báo cáo "Rà soát pháp luật, chính sách, nghiên cứu quốc tế và Việt Nam liên quan đến lao động giúp việc gia đình" của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng – GFCD (2013).

Nhóm tư vấn: Ths. Bùi Bích Hà, Ths. Lỗ Việt Phương, Ths. Nguyễn Thị Diệu Hồng.

Báo cáo này là kết quả của việc rà soát với mục đích tổng hợp những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong mối quan hệ lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) từ các nghiên cứu và mô hình thực tiễn về giúp việc gia đình ở một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt là trong khu vực ASEAN. Báo cáo cũng đề xuất những khuyến nghị về chính sách cho LĐGVGĐ tại Việt Nam, nhằm góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cũng như nâng cao vị thế, vai trò của loại hình lao động này.

Báo cáo gồm 4 phần chính:

Phần I: Bối cảnh và lý do thực hiện rà soát, đồng thời giới thiệu mục đích, đối tượng, phương pháp rà soát.

Phần II: Phân tích đánh giá hệ thống pháp luật, chính sách của Việt Nam và quốc tế liên quan tới LĐGVGĐ, đặc biệt lưu ý các quy định về định nghĩa về LĐGVGĐ, hợp đồng lao động, học nghề, các điều kiện làm việc và quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cũng như an toàn vệ sinh lao động cho người LĐGVGĐ và một số mô hình/loại hình hỗ trợ bảo vệ quyền của LĐGVGĐ trong và ngoài nước.

Phần III: Phân tích đánh giá thực trạng về LĐGVGĐ qua rà soát báo cáo của các nghiên cứu đã thực hiện.

Phần IV: Kết luận và khuyến nghị làm cơ sở cho việc hoàn thành hành lang pháp lý (các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động) cũng như triển khai các mô hình về bảo vệ quyền và lợi ích của LĐGVGĐ tại nơi làm việc ở Việt Nam

Xem thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm dưới đây: 

Báo cáo "Rà soát pháp luật, chính sách, nghiên cứu quốc tế và Việt Nam liên quan đến lao động giúp việc gia đình"_pdf