Báo cáo Quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

Báo cáo Quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

14:57 - 10/09/2021

Báo cáo này tổng kết tiến trình và kết quả thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong suốt chặng đường 2001-2015. Tổng kết toàn bộ quá trình thông qua việc đem đến cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn đối với thành tựu và thử thách mà Việt Nam phải đối mặt trong chặng đường qua, đồng thời đưa ra những viễn cảnh phát triển quốc gia sau năm 2015.

Báo cáo gồm 4 chương chính:

Chương 1: Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2015

Chương 2: Kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Chương 3: Bài học kinh nghiệm

Chương 4: Từ MDGs đến SDGs: Chặng đường phía trước: Cơ hội và thách thức.

Chi tiết vui lòng xem tại: 

../../../uploads/tiny_uploads/%E1%BA%A4n%20ph%E1%BA%A9m/bao-cao-quoc-gia-ket-qua-15-nam-thuc-hien-muc-tieu-thien-nien-ky-cua-viet-nam.pdf